Roozaa kim

Roozaa kim oromiyaa

02/01/2023
02/01/2023
02/01/2023

Daa'iin beekkamaa addunyaa, Kan lammii Sa'uud Arabiyaa tahe, Sheikh Badri Bin Naadir Al-Mashaawii, oduun madda hin qabne aakiramuu isaa gabaafte soba tahuu hiriyyootni isaa addeessaniiru.

Sheikh Badr barataa ulamoota addunyaa kan akka Ibnu Baaz,Ibnu Useeymiin,Sheikh Saalih Al Fowzaanii fi ulamoota gurguddoo tahuun carra qabeessa taheera.

Sheikh Badri Sagantaalee kumaatamaan lakkaa'amu karaa Marsaalee hawaasummaa fi tamsaasa Saatalaayiitiin seenaa Ergamaa RABBII صلى الله عليه وسلم haala adda taheen barsiisuun muslimtoota addunyaa biratti fudhatama guddaa argatee jira.

Yeroo ammaa Magaalaa guddoo Sa'uudii Magaalaa Riyaaditti,Masjida Hixxiin jedhamutti Imaamaa fi Khaxiiba tahuun tajaajilaa jira.

Daa'ii ummatni islaamaa yeroo ammaa qabu keessaa inni adda durummaan beekkama.

Fayyaa fi nagayaan umrii barakaa qabdu isaaf haa kennu.

22/12/2022
07/11/2022

egypt today COP27 SHARM EL - SHE EGYPT 2022 Preezdaantiin Abdel Fattah El Sisi fi Hogganaan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Antooniyoo Guterres MM Itoophiyaa Abiy Ahmad kan walgahii COP27 Sharm El Sheikh keessatti gaggeeffamu irratti hirmaatan simatan

07/11/2022

Waan Ajaa'iba dhageefadha

03/10/2022

Waggaa sadan hardhaa walaloo arma gaditti dubbisuuf deemtan barreessee fuula kanarratti maxxansuu koo nan yaadadha. Isinis ni yaadattu ta'a. Hordooftoonnikoo fi warri kaanis dubbisanii yaada adda-addaa naa barreessanii turan. Inni kaan yeroo xuurii Wallaggarratti raawwatamaa jiru yeroo quqquqamu, inni kaanimmoo xuuriin kun isinitti xinnaate waan jedhan fakkaata ture. Inni hardha Wallagarratti xuurii hamma sana oole bor isa kaan waan dhiisu itti fakkaateera. Galmee (dictionary) afaan amaaraa keessatti jecha isa "Gaallaa"nuun jedhan sana "የአማራ ጠላት" jedhani akka hiikkatan beeku natti hin fakkaanne. Eessattiyyuu haadhalannu, hiiki kun hunda keenyaafi. Baga irreecha geessan jechaa walaloo kana mee irra deebii dubbisaa:
***
Lakkisaa Jarana
****

*******
Maali, maaf callisna? lakkisaa jarana
Salaaleedhaa ifaa Gujiidha dukkanaa
Arsiidhaafis ifaa Wallaggaa dukkanaa
Jimmaa fi Iluuf ifa Booranaa dukkana
Maaloo yaa warra koo lammummaan akkanaa?
Dukkanni lammii fixee akkamin callisna?
Amma maaltu dhufe duroo wal abdannaa
Maali badiin Wallaggaa?
Maaliif qofaa dhiiga?
Maali badiin Gujii maaliif qofaa dhiiga?
Maal badiin Booranaa maaliif qofaa dhiiga?
Maali yaa saba koo maali yaa jarana
Maali maal taatani gadda wal gamadnaa?
Silaawoo… akka saba tokkootti iyya walii dirmanna
Maaloo yaa lammii koo maaf kan kolfaa taana?
Kaleessaa…
Bara fagoo miti, reefuu waggaa lama
Siikko Mandoo hin jenne, Maccaa fi Tuulama
Arfan Qalloo hin jenne, yookaan Iluu fi Jimma
Waaqeffataa hin jenne, Kristiana, Islaama
Wal duukaa hiriiree, gidiraa hirmaate waliif amanamaa
Gamtaadhaan hiriiree wal duukaa socho’ee
“Down! Down!” Jedhe tokko ta’ee yaa’ee
Dawootti ishee gashe aangoorraa haxaayee
Akkuma yeroo sanaa walitti rarra’ee
Yeroo achii madaawu asii dhiigan se’ee
Yeroo asii waraanan achii dhiigan se’ee
Hardha…
Yommuu Gujiin du’u maaf dhoobamee taa’ee?
Wallagga yeroo du’u,
Booranni yeroo du’u maaf dhoobamee taa’ee?
Gaddaa fi gammachuu hin hirmaannaa hin jennee?
Rakkinaa fi gidiraa qixxee baanna hin jenne?
Yeroo dhiphuu sana wal cina dhaabbannee
Fuul-dura amajaajii akka qarqaa ejjine
Otoo boquu hin buusin, diina ijatti hin tufnee?
Maarree… Guyyaa dukkanaa kana maaliif ukkaamamne?
Gucaa fi xomboraan maaf walii hin diramanne?
Lakkii kaayyoo qabnaa, kaayyoo lafa dheeraa
Taakkuu otoo hin ejjetin, wal harcaasnaa firaa?
Gaddaa fi gidiraa, lakkii wal gargaarra
Dukkana walootiif haa taanu xombora.
Zelealem Aberra
29.09.2019
Helsinki / Finland

31/08/2022

OBN Hagayya 25, 2014- Gareen shororkeessaa TPLF daa’imman humnaan waraanaatti galchuun seera waraana Idil-addunyaa cabsuun hawaasni Idil-Addunyaa balaaleffachaa hin jiru jedhame.

oromiyaa

OBN Hagayya 25,2014- Ibsa haala yeroo irratti Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Irraa Kenname.Oftuuluummaan TPLF harka...
31/08/2022

OBN Hagayya 25,2014- Ibsa haala yeroo irratti Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Irraa Kenname.

Oftuuluummaan TPLF harka nagaaf diriirfame akka dacha'an dirqiisisaa jira.

Mootummaan carraa nageenyaa dursa kennuun hidhattoota TPLF tooftaa waraanaa duubatti hafaa hordofuun dambalii uummataan daa’immani, dargaggootaafi maanguddoota ficcisiisuuf hiriirsan carraa filannoo nagaa akka argataniif jecha Baha Amaaraan gootummaan qolachaa tureera.

Weerarri Qobboo fi naannawa ishee TPLF gama bahaa Amaaraa irratti raawwatame ittisa jabaa Gooticha Raayyaa Ittisa Biyyaa fi deeggarsaa fi kutannoo uummataa irraa kan ka’e akka karoorfatetti hin taaneef.

Kanarraa kan ka’e carraa nageenyaa gama maraa kennameef irra tarkaanfachuun weerara isaa kallatti biraan babal’isaa jira.

Waraana malee jiraachuu kan hin dandeenye TPLF kallattii Waag, Walqaayitii fi kallatti daangaa Sudaanitti weerara banee jira.

Gootichi Raayyaa Ittisa Biyya weerara kana qophii gahaa fi jabina guutuun ittisaa jira. Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa kallattii garagaraa irraa baname ciminaan qolachaa, ammas harkasaa filannoo nageenyaaf diriirse hanga har’aatti hin cufne.

Harki carraa filannoo nageenyaaf diriirfame sababa Oftummaa fi maal nadhibdee TPLF irraan kan ka’e akka hin gufanneef Hawaasni Idi-Addunyaa waan danda'uu akka godhu Mootummaan Itiyoophiyaa ammas ni hubachiisa.

Qaama keenya kan ta'e Ummanni Tigraay weerara oftuulaa TPLF kana balaaleffachuun gidiraa abbaan irree fidu jalaa akka bilisa of baasu waamicha dhiyeessina.

Hagayya 25, 2014
Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa
Finfinnee

Odeeffannoon Wayitaawaan bakka jirtanitti akka isin dhaqqabuuf fuula miidiyaa hawaasaa OBN irraa yoo argachuu feetan:
Yuutuubii: Youtube.com/OBNoromiyaa
Feesbuukii Afaan Oromoo: http://facebook.com/OBNAfaanoromo
Raadiyoo OBN https://zeno.fm/radio/obnradio/
Tiwiitarii: https://twitter.com/OBNoromiyaa
Feesbuukii Afaan Amaaraa:- http://facebook.com/OBNAmharic
Feesbuukii Afaan Ingilizii:- http://facebook.com/OBNEnglish Teeleegraamii:https://t.me/OBN_VoiceOfthepeople
Yeroo hunda waan nu waliin jirtaniif ulfaadhaa.
OBN Sagalee Uummataa.

31/08/2022

Mumeechii ministeera Dr Abiy Ahmad juntaa irratti
Bakkakkaa busaa jiraa Injifaannoon kan raayyaa itisaa biyyaati

  guddaa galatoomaa dubii qabaneessuuf qofaa akka hin tanee Namicha seenaa Mootii Abbaa Jifaar haala hin taaneen dabsee ...
01/08/2022


guddaa galatoomaa dubii qabaneessuuf qofaa akka hin tanee
Namicha seenaa Mootii Abbaa Jifaar haala hin taaneen dabsee barreesse irratti tarkaanfiin ni fudhatama.

Adoolessa 24/2014 (WKMJ)
Namicha seenaa Mootii Abbaa Jifaar haala hin taaneen dabseefi salphisee miidiyaa hawaasaarratti barreesse irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uun ibsamee jira.

Seenaa Mootii kabajamaafi jaallatamaa, Mootii Abbaa Jifaar Abbaa Gommool namichi kun xurreessee barreessuurraa kan ka'e ummanni Jimmaa akka mufattanii jirtan ni hubanna. Bulchiinsi Magaalaa Jimmaas hojiifi seenaa gaarii Mootii Abbaa Jifaar eegeefi kunuunsee dhaloota egereetti dabarsuuf dirqama qaba. Kanuma bu'uura godhachuun hoggansa olaanoo naannoo waliin dubbachuun namicharratti tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamu waliigalameera.

Namichi Waajjira Pirezdaantii BMNO bakka hin bu'u. Jechoota safuu Ummata Oromoo hin kabajneen seenaa Mootii Abbaa Jifaar waan xureesseef immoo seeraan kan itti gaafatamu ta'a. Hoggansi naannoos dhimma kana qabatanii jiru. Bulchiinsi Magaalaa Jimmaa dhimma kana abbummaan qabatee hordofaa jira.

Barana bullee bullee Raajii qofa argaa jirraWarra bulchiinsa Dhimma Islaamaa duraanii  yeroo biyyattiin waa hedduun rakk...
30/06/2022

Barana bullee bullee Raajii qofa argaa jirra
Warra bulchiinsa Dhimma Islaamaa duraanii
yeroo biyyattiin waa hedduun rakkoo keessa jirtu kana keessatti guyyaa harraa "maaliif shaaramna?" Warri Jedhan dureeyyoota bakka adda addaarraa nama 200 gurmeessanii fidanii waajjira dhimma islamaa finfinneetti dallayarraan duubarraa seenanii waardiyyoota nama 9 tumanii bulleessani yeroo ammaa du`aaf jireenya jidduu hospitaala keessa jiru daawwitii biiroo hunda caccabsiisanii fixanii jiru
Booda poolisonni birmatanii dhufanii hanga argatan namoota dhibbaafi wahi tooyannoo jala oolchanii jiru.
Haata`u male kan jara kana qindeessee bobbaase keessaa namoota 2 qofa kan qabaman adda durummaadhaan kan ijaaree fide namicha suuraasaa agartan kana Shee Alii jedhama nagaadhaan galee mana isaa jira.
Akkuma beekamu majliisni federaalaa haafilamu malee baatii 1 guutu hanga har`aatti sababa garee warri duraanii " maaliif shaaramana?" Jedhuun aangoo gadi dhiisuu dinnaan warri filame waajjira seenuu hin dandeenye, Hajjiin sababa jara kanaa barana akka hin taane tahe. Maaltu itti aanaree?
Haala amma biyyattiin keessa jirtuu waliin jeequmsi biraa akka dhalatu warra barbaadaniif mijeessuun waan gaarii miti itti ilaalamuu qaba jenna.

Har'a taphattoonni garee kubbaa miilaa Tuuniziyaa gulaallii geeba addunyaa Qatar Doohaa irratti hirmaachuuf garee kubbaa...
16/12/2021

Har'a taphattoonni garee kubbaa miilaa Tuuniziyaa gulaallii geeba addunyaa Qatar Doohaa irratti hirmaachuuf garee kubbaa miilaa Masrii waliin woldorgommii taasisan erga injifannoon xumuranii booda yeroo gammachuu jaraa ibsatan Alaabaa Filisxeemootaa
mimmirsuun jalalaa filisxeemootaaf
Qaban bifaa kanaan addunyaatti argiisiisaa olaniiruu mashaa allaah Tabatakaalala
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Dhimmi Lammilee Itoophiyaa Mana hidhaa Sa'uudii Arabiyaa jiranii Hanga amma Wantii haarawaa Hin jiru.ka torbaanin Namni ...
07/10/2021

Dhimmi Lammilee Itoophiyaa Mana hidhaa Sa'uudii Arabiyaa jiranii Hanga amma Wantii haarawaa Hin jiru.ka torbaanin Namni kuma 1 galaa jiru male,garuu ka mana hidhaa jiru kuma 80 ol ta'an.Hanga danda'ameen
Lammilee mana hidha jiran gara biyyaa akka galan namoonni hedduun dhiibbaa godhaa jiru mootummaa Ethiopia irratti, haa ta'u malee Mootummaan Dhimma kana maliif Akka cal dhiisu filatee namaaf hin galu.Ammas hanga lammilee mana hidhaa jiran hundii gara biyyaa galanitti Sagalee ta'un kennaa dirqamaa lammummaati.
Guyyaa bori kamisaa Finfinnee Masqalaa Addabaabaayiti hiriirri Lammileef sagalee dhageesisuuf yaamame jira.kanaf Guyyaa borii namoonni biyyaa jirtan hiriira kanarratti argamuun Lammilee mana hidha Saudi Arabiyaa jiraniif Sagalee ta'un Dirqamaa keessan Badhaadhina Harargee Bahaa Gurawaa

Imraan Khaan:-Ameerikaan Xaalibaanif osoo hin jaallatin dirqamtee beekamtii ni kenniti jedhan.Olee bula ta'a malee ameer...
03/10/2021

Imraan Khaan:-Ameerikaan Xaalibaanif osoo hin jaallatin dirqamtee beekamtii ni kenniti jedhan.

Olee bula ta'a malee ameerikaa fi dhaabbanni mootummootaa Xaalibaanif beekamtii kennun waan hin olledha.jaallatanii jibbanii amma Afghanistan harka Xaalibaan jirti.Xaalibaantu bulchaara.mootummoonni idila-addunyaa xaalibaanin daaritti dhiibuurra itti siqanii waliin hojjachuu qabu.

"Walii galtee xaalibaanif ameerikaan Qatar Doohaatti taasisaniin ameerikaan waraanashee baasuun duratti xaalibaan Afghanistan yeroo gabaabduu keessatti to'achuuf dhihaatee ture.hoggantoonni xaalibaan ummanni akka rifaatuu keessa hin seenneef toftaan jarri fayyadaman sirrii ture.kaabuulin waraanaan seenuurra suuta karaa nagaatin seenuun xaalibaan bu'aa buuseera.
Ameerikaan walii galtee doohaa booda bulchinsa xaalibaan beekamtii dhorkun hiika homaatuu hin qabu.

Garuu ameerikaa fi mootummootin idila-addunyaa muraasni afgaan xaalibaanin to'atamuu ilaalchisee burjaajjii keessa seenaniiru.humni xaalibaan dadhabeera jedhanii yaada waan turanif injifannoo xaalibaanitti amanuu hin dandeenye.bitaa itti galee jira.

Hundaafuu gaafa dhugaan galaafii dhufe itti yaadaa gaafa deeman xaalibaanitti siqanii walin hojjachuun jaraa waan hin olleedha amantaa jedhun qaba.

Jazeera Afaan Oromoo
Like Follow Share godhaa

17/07/2021
11/07/2021

Galatoomaa!!
Ummanni kiyya Godina Ilu Abbaa Boor Ummaata Magaalaa Mattuu fi Aanaa Mattuu, sagalee nuuf taha jettanii na filachuu keessaniif ammas irra deebi'ee galatoomaa. Akkuma beekamu rakkoo walxaxaa biyya keenya keessa jiru furuuf Godina I/A/Boor bakka bu'uun filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa irratti Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiif dorgomuun kiyya ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa Gabaasa Boordii filannoo biyyoolessaatin akka ibsametti ummataan sagalee kenname, sgalee 49,364(kuma afurtamii sagaliif dhibba sadihiif jahatamii afur) kessaa, sagalee 37,705(kuma soddomii torbaaf dhibba torbaaf shan) argachuun parsantaa 76.3% fiduun bakka bu'aa keessan na gootanii filannoo kana sagalee calmaa guddaa qabuuun akkan darbu taassiftaniittu.
Kabajamtoota Ummata Godina I/A/Boor, Kabajamtoota ummata itiyoophiyaa kallattii kamiinuu rakkoon nuti keessa jirru walxaxaa fi hirmaannaa gudda akka barbaadu ifa galaadha. Kanaafis jecha Amaanaa ummati godina kiyyaa natti kennate akkuma jirutti tahee, rakkoo biyya kanaa illee furuuf halkan guyyaa,Rooba Caama otoo hin jedhiin beekumsaa fi qabeenya qabu hundaan tajaajiluuf qophii tahuu kiyya asumaan waada isiniif galuun barbaada.
Filannoo kana quuqama fi jaalala biyyaa waan qabdaniif Kaamil bakka nu bu'uu qaba jettanii warri koree taatanii halkan guyyaa carraaqxanii firii kana argamsiistan maqaa Ummata Godina kiyyaa fi Biyya itiyoophiyaa Guutuun guddaa galatoomaa.
Nagaan oola!

11/07/2021

Gaaffii karaa Keessaan hedduminaan dhiironni baay’een gaafatan keessaa tokko waa’ee jal’aa(dabaa) tahuu qaama saalaa dhiiraati.
Qaamni saalaa dhiiraa hundumaa bocaan tokko miti.
Kaan yeroo ka’u diriiraa yoo tahu kaan gara bitaa,mirgaa,gadi ykn olitti xiqqoo ni jal’ata. Dhiironni hedduun kana ofirratti arganii yeroo dhiphataniif ofitti amanamummaa dhaban ni argina
Yeroo tokko tokko sababa dhibeewwan keessoo maashaa qaama saalaa dhiiraa madaa’uu irraan kan ka’e (peyronies disease)qaamni saalaa dhiiraa akka jal’atu gochuu danda’a.
Kanaaf dhiironni qaamni saalaa keessan jal’aa tahe yoo yeroo saal-qunnamtii ykn yeroo qaamni saalaa keessan ka’u qaama saalaa keessan isin dhukkuba yoo tahe mana yaalaa deemuun filatamaadha
Yeroo tokko darbee darbee qaamni saalaa dhiiraa uumamaan garmalee jal’aa tahe akkasumas yeroo kahu baay’ee dhukkubu dhiirota muraasa irratti ni mul’ata. Rakkoon kun yaalii baqaqsanii yaaluun kan yaalamu taha.

Fayyaa hin dhabinaa
Dr Nafyad Getu

OBSAAN DUBBIISAA @@@@@@@@@@@@@@1, Namichii yeroo jalqabaatiif kaartaa oromiyaa sararee (Liwus craft ) jedhamaa 2, Baldhi...
03/07/2021

OBSAAN DUBBIISAA
@@@@@@@@@@@@@@
1, Namichii yeroo jalqabaatiif kaartaa oromiyaa sararee (Liwus craft ) jedhamaa
2, Baldhinii lafaa oromiyaa Iskuweer Kiiloomeetiri Kumaa dhibbaa ja'aa 600,00
3, Oromiyaan godina ( 23) qabdii
4 , Oromiyaan Aanaa (353) qabdii
5, Oromiyaan Gandaa ( 6600) qabdii
6, Magaalaan guditii oromiyaa Finfinnee jedhamtii bara 1886 hundeefamtee ergaa hundeefamtee waggaa (127)
7, Namichii yeroo jalqabaatiif qubee afaan oromoo bocee Shek bakkir saaphaloo jedhamaa,
8, Qubeewwaan afaan oromoo Dubbiffamaan (21)
9, Qubeen Dachaa( 6) Dh Ch Ph Ny Sh Ts
10, Qubeen dubbachiiftuu (5) A, E, I, O, U
11, Qubewwan afaan oromoo keessa qophaassaa dhaabatee ergaa guutuu dabbarsuu Danda'uu ( A, U, kkfn )
12 , Qubeewwaan afaan oromoo keessa Ingiliffaafi oromiffaa keessati jijjiraama sagalee hinqabnee ( O) dha,
13, Qubeewwaan afaan oromoo Keessa qubee xiqaafi guddaan barreeffamuu Kan Danda'aan (15) Aa , Bb ,Dd ,Ee ,Ff ,Gg, Hh ,Ii ,Jj Ll ,Nn ,Qq ,Rr ,Tt ,Yy
14, Qubeewwaan afaan oromoo Qubee guddaa malee qubee xiqaa hinqabnee ( 11) C , K ,M ,O ,P ,S ,U ,V ,W ,X ,Z

0romumma Oromiyaa💔 Share male Copy dhorkadha

26/06/2021
24/06/2021


Maqaan isaa Maammaduu sulxaan Muusaa jedhama Dhalataa godina jimmaa aanaa Geeraati hojjetee of jijjiiruuf gara Saudi Deema jedhee biyyaa bahe erga Yaman seene Maatiidhaaf bilbile ture Saba Booda qabamee mana hidha Biyya Yaman Seeneera jechu Dubbatee ture Maatiinis Biyya Sana keessa waan hin Beekneef iyyaafachuufis hin dandeenye mana hidhaa Biyyattii keessatti Erga Haleellaan Raawwatee Lubbuun namoota baay’ee Darbee Maatiin isaa Yaaddoo hamaa keessa jiru jiraachuuf dhiisuu isaa hin beekamu, Du’eera jennaa Hin Awwaallannee Jira jennee Hin barbaaddannee adaraa ilma keenya nuuf barbaadaa isiniin jedhu maatiin isaa odeeffannoo isaa yoo qabaattan Lakkoofsa kanaan bilbiluu dandeessu yookiin karaa inbox na beekisaa ergaa kana share godhaa
+251 95 389 2281 Ajiibuu Amiinuu
+251 97 416 4394 Ridaanuu
+96654 679 2595 Ahimad Sulxaan Muusaa

19/12/2020
16/12/2020

Ergamaan Rabbi (s.a.w) Akkas jedan
Hasalphatu, haxiqqaatu Ammallee hasalphatu jennaan yaa Ergamaa Rabbii Eenyu? Jedhamnaan. Nama Hadhaafi Abbaa Isaa keessa tokko ykn lameen jaraa eega jarri manguddoo ta'anii argatee ka'ee jennata hin seenin jedhan.
Hadiisa kana Muslimtu odeesse
Hadhaafi Abbaan Hulaa jennataati Abbaa Rabbiin milkeesseeftu banata.
Nagaan bulaa

16/12/2020
16/12/2020

Address

Jeddah
22233

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Roozaa kim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Nearby shops


Other Shopping & Retail in Jeddah

Show All

You may also like